Thanks tigerlily i think i will get some of their Mr. Botanyka Organic Shaving Soap..:)